ساختمان داده ها و الگوريتم ها

تقسيم بندي نمره درس براي دانشجويان نراق:

تمرينات سري اول و دوم 

 كد مثالهاي كتاب ++c را می توانید از اینجا دانلود کنید

نمرات درس ساختمان داده ها

نام و نام خانوادگی

میانترم

پایانترم

قهاری

8

10.5

ستمکش

4

4

رضوی

0

4.5

فقیه رستمی

0

4.5

محمدی

8

10

ابراهیمی

8

7.5

افقهی

3.5

3.5

صفری

7

4.75

علیزاده

0

3.75

ربیعی

غ

4

ختوانه

4

6