امنیت شبکه پیشرفته

منبع درس:

Cryptography and Network Security, principles and practice

Sixten Edition, By William Stallings                                                                                  

لینک دانلود اسلایدهای درس:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم:مکانیسمهای امنیت

فصل سوم: مفاهیم رمزنگاری

فصل چهارم:رمزنگاری متقارن

فصل پنجم:رمزنگاری نامتقارن

فصل ششم:توابع درهم ساز

فصل هفتم: امضای دیجیتال

فصل هشتم:طراحی پروتکلهای رمزنگاری

فصل نهم:-------

فصل دهم: SSL و TSL

فصل یازدهم:VPN

فصل دوازدهم: FireWall

فصل سیزدهم:IDS

فصل چهاردهم: کنترل دسترسی

فصل پانزدهم:-----

فصل شانزدهم: ارزیابی امنیت

نکته 1: تقسیم بندی نمره درس: 15 نمره پایان تمر از مطالب تدریس شده. 5 نمره تحقیق از بین موضوعات تعیین شده. 5نمره اضافه برای معرفی یک ابزار امنیتی

نکته 2: موضوعات تحقیق را از این لینک دریافت کنید
 

نمرات امنیت شبکه پیشرفته

 

 

 

نام و نام خانوادگی

نمره میانترم

نمره پایان ترم

تحقیق

مریم امینی

6.5

6.75

 

مینا عضایی

7.5

7

 

قاسمی

6.5

4

 

جلالی

5.5

5.75

 

دباغ

6.5

7.25

 

حسینی

5.5

4.75

 

مهدی

6.5

6

 

جباری

7.5

6.75