روش تحقيق

دريافت فايل جزوه درس

دريافت فايل مقالات تحقيقات

دريافت فرم proposal نمونه

تقسيم بندي درس:10 نمره تمرين و تحقيق  10 نمره ي‍ايان ترم

جزوه درس را از لينك مربوطه دانلود كنيد.

توضیحاتی در مورد جزوه روش تحقیق

·         فایل RM.pdf را تا صفحه81 بخوانید.

·         فایلproposal.pdf را از صفحه 34 تا 50 حذف است

·         فایل ISI.pdf از صفحه 11 تا 26  حذف است همچنین از صفحه 81  تا آخر فایل حذف است.

نمرات درس روش تحقیق دانشگاه آزاد واحد نراق

نام و نام خانوادگی

پایان ترم از 10 نمره

تحقیق از 10نمره

قاسمی

9.5

--

جلالی

6.5

---

رددادی

8

---

آقایی

8

---

نیک قلم

8

10

دباغ

10

---

عضایی

10

---