طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي

مرجع درس:  كتاب programming languages: Design and Implementation    تالیف:Trance W Pratt   ترجمه : جعفرنژاد قمی

هفت فصل از کتاب تدریس خواهد شد. خلاصه ای از این هفت فصل را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید.

دریافت خلاصه کتاب

امتحان میانترم: 8 نمره از چهار فصل کتاب

تمرین: 2نمره

پایانترم:3 فصل کتاب 12 نمره