مهندسي نرم افزار 1 و 2

مرجع درس: مهندسي نرم افزار    ويراست هشتم 
  نويسنده: يان سامرويل     ترجمه: جعفر نژاد قمي

اسلايدهاي كتاب(چهارده فصل اول)

 دانلود فایل نمرات