مهندسي نرم افزار 1 و 2

منبع درس : مهندسی نرم افزار    نویسنده: راجر اس پرسمن      مترجم: جعفر نژاد قمي

دانلود كتاب به زبان اصلي