پايگاه داده پيشرفته

منابع درس:
1. بانک اطلاعات علمی-کاربردی ( جلد اول : مفاهيم بنيادين)، دکتر مصطفی حق جو

2. بانک اطلاعات علمی-کاربردی (جلد دوم : مفاهيم پيشرفته)، دکتر مصطفی حق جو- علی اصغر صفائی

3. Distributed SystemsPrinciples and Paradigms. Andrew S. TanenbaumMaarten van Steen 

4.Database System Concepts, 5th Edition A. Silberchatz, H.Korth, and S. Sudarchan McGraw-Hill, 2005
5.An Introduction to Database Systems, 8th Edition C.J.Date Addison-Wesley, 2003

 

تقسيم بندي نمره درس:
5 نمره تحقيق و ارايه از موضوعات تعيين شده
15 نمره ‍‍پايانترم

فايلهاي مورد نياز:

http://iranlearner.ir/modules.php?name=treeview&op=viewnodepage&nid=135

حل تمرین مربوط به پروتکل کنترل همروندی مبتنی بر مهر زمانی

حل تمرین مربوط به B2pl، C2pl، S2plو SC2pl

 

نمرات پایگاه داده پیشرفته دانشگاه آزاد واحد نراق

نام و نام خانوادگی

نمره پایان ترم از 15نمره

نمره تحقیق از 5نمره

عضایی

15

 

نیک قلم

14.5

 

باحور

4

 

آقامیری

7

 

دباغ

11

 

فدایی

3.5

 

منصوری

10.25

 

جلالی

14

 

قاسمی

13

 

 

نمرات پایگاه داده پیشرفته دانشگاه آزاد واحد الکترونیکی

نام و نام خانوادگی

نمره پایان ترم از 15نمره

نمره تحقیق از 5نمره

فاطمه مشتاق

15

 

فرناز تفنگچی

12.5

 

راوندی

12.25

 

جمشیدی

12.5

 

ضیا ظریفی

14.5

 

بژه

8.5

 

فرجی

11.5

 

رضایی

13.5

 

نظری

12

 

حائری

5

 

باقرپور

12

 

یزدی

13.5

 

جلاییان

12

 

یزدان پناه

4

 

رحیمی

8

 

رحمانی

5

 

حسنی

5.5

 

کاووس نژاد

5.5