مهندسي نرم افزار پيشرفته (معماری نرم افزار)

مرجع اصلی کتاب:
Software Architecture in Practice ,Second Edition      Adison Wesley 

فایلهای مربوط به درس

دريافت فايل كتاب


اسلایدهای مقدمه


اسلایدهای فصل اول ، اسلایدهای فصل اول نسخه دوم


اسلایدهای فصل دوم


اسلایدهای فصل چهارم

اسلایدهای فصل پنجم

اسلايدهاي فصل هفتم

اسلايدهاي فصل نهم

اسلايدهاي فصل دهم

اسلایدهای فصل یازدهم

اسلایدهای فصل دوازدهم

توجه1: تقسیم بندی نمره درس: 15 نمره پایان ترم و 5 نمره تحقیق و پروژه

توجه2: برای دیدن موضوعات تحقیق با ...... مراجعه کنید.(موضوعات باید تا تاریخ...... توسط نماینده کلاس ثبت شوند)

توجه3: کلیه دانشجویان برای گرفتن تصاویر جزوه دستنویس خودم میتوانید به سایت naraghcsg.ir مراجعه کنند.

توجه 4: سرفصل بخشهای طراحی معماری نرم افزار برای یک مورد مطالعاتی ( دسته اول تحقیقات) را از این لینک دانلود کنید.