شيوه اراپه مطالب علمي و فني

منبع درس: شيوه اراپه مطالب علمي و فني  تاليف: سيد محمد تقي روحاني رانكوهي

براي اين درس بايد موضوع تحقيق انتخاب كنيد.انتخاب موضوع به عهده خود دانشجو است.موضوعات حتما بايد تخصصي كامبيوتر باشد.مي توانيد در مورد يكي از درسهاي تخصصيتان كار كنيد يا اينكه آموزش يك نرم افزار را انتخاب كنيد.

بعد از تعيين موضوع بايد زمان اراپه شفاهي خود را تعيين كنيد.زمان تحويل سند كتبي آخرین جلسه کلاس است.

تقسيم بندي نمره درس:
10 نمره امتحان ‍بايان ترم از اسلايدها و كتاب
2.5نمره اسلايدهايي كه براي اراپه شفاهي با power point تهيه شده
2.5نمره اراپه شفاهي
5نمره اراپه كتبي

اسلايدهاي كلاس:
اسلايد جلسه اول
اسلايد جلسه دوم
اسلايد جلسه سوم
اسلايد جلسه چهارم
اسلايد جلسه بنجم
اسلايد جلسه ششم